KBB-Forum
Benzer Makaleler: 34 Makale Bulundu
MALİGN KAFA TABANI TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE PROGNOZ VE YAŞAM KALİTESİ

DİLDE GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR: BİR OLGU SUNUMU

BAŞ AĞRISINA NEDEN OLAN KÜÇÜK BİR FRONTAL RESES OSTEOMUNUN ÇIKARILMASI İÇİN ENDOSKOPİK YAKLAŞIM

DİL KÖKÜ VE HİPOFARENKS TÜMÖRÜ; LENFOMA

LE FORT I OSTEOTOMİ YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ORAL KANSERLİ 231 HASTANIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

MUKOZAL TEMAS KÖKENLİ BAŞ VE YÜZ AĞRILARININ ENDOSKOPİK CERRAHİ İLE TEDAVİSİ

KONDROİD SİRİNGOMA

TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİNDE TENASKİN EKSPRESYONU: İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

NAZAL KAVİTENİN FİBROHİSTİOSİTİK TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU

KAROTİD CİSİM TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARIMIZ

ORTA KONKANIN LOBULER KAPİLLER HEMANJİOMU

PAROTİS KİTLESİ ŞEKLİNDE BULGU VEREN MALİGN PERİFERİK SINIR KILIFI TÜMÖRÜ

PRİMER HİPERPARATİROİDİZM VE CERRAHİ TEDAVİSİ

KONKA BULLOZA TİPLERİ VE FARKLI PATOLOJİK İÇERİK GÖRÜLME SIKLIĞI

MAKSİLLER SİNÜS TÜMÖRLERİ

BAŞ VE BOYUN PARAGANGLİYOMLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ: 55 OLGUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

PRİMER OPTİK SİNİR MENENJİOMUNA YENİ BİR MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU

TIKAYICI UYKU APNESİ SENDROMUNDA PLASMA İNTERLÖKİN-6, İNTERLÖKİN-10 VE TÜMÖR NEKROZİS FACTOR -α DÜZEYLERİ

PAROTİS BEZİNİN MUKOEPİDERMOİD KARSİNOMLARINDA TÜMÖR TOMURCUKLANMASININ PROGNOSTİK ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PAROTİDEKTOMİ OPERASYONU YAPILAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK DENEYİMİMİZ

DUDAK KANSERİNDE TÜMÖR BAĞIMLI DOKU EOZİNOFİLİSİNİN PROGNOZA ETKİSİ

SON 7 YIL İÇİNDEKİ PAROTİS KİTLESİ HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 211 HASTANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ

PAROTİS BEZİ TÜMÖRÜ OLAN HASTALARDA BENİGN VE MALİGN KİTLELERİN AYIRICI TANISINDA SİSTEMİK İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN ÖNEMİ

PAROTİS BEZİ KİTLELERİNE YAKLAŞIM: KLİNİK SONUÇLARIMIZ

ENDOSKOPİK ENDONAZAL TRANSSFENOİDAL CERRAHİDE ERKEN DÖNEM DENEYİMİMİZ

HİPOFİZ ADENOMUNA ENDOSKOPİK ENDONAZAL TRANSSFENOİDAL CERRAHİ YAKLAŞIM

TÜKÜRÜK BEZİ PATOLOJİLERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİNİN HİSTOPATOLOJİK KORELASYONU

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİALI ÇOCUKLARDA ORTA KULAK EFÜZYONLARINDA KALPROTEKTİN VARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR-ALFA VE İNTERLÖKİN-8 İLE İLİŞKİSİ

KRONİK RİNOSİNÜZİT NEDENİYLE ENDOSKOPİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARDA RUTİN HİSTOPATOLOJİK İNCELEME ANLAMLI MI?

BENİGN SİNONAZAL KİTLELERDE ENDONAZAL ENDOSKOPİK EKSİZYONUN ETKİNLİĞİ

ENDOSKOPİK TRANSSFENOİDAL YOLLA HİPOFİZ ADENOMU CERRAHİSİ KLİNİK DENEYİMLERİMİZ

HİPOFİZ ADENOMLARINDA ENDOSKOPİK VE MİKROSKOPİK CERRAHİ YAKLAŞIMIN KARŞILAŞTIRILMASI

BEYİN OMURİLİK SIVISI KAÇAĞI VE CERRAHİSİ KONUSUNDA YOUTUBE VİDEOLARININ ETKİNLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ