KBB-Forum 2011 , Cilt 10, Sayı 4

KONKA BULLOZA TİPLERİ VE FARKLI PATOLOJİK İÇERİK GÖRÜLME SIKLIĞI

Dr. Muhlis BAL, Dr. Güler BERKİTEN, Dr. İlhan TOPALOĞLU
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.KBB, İstanbul, Türkiye Amaç: Konka bulloza tip ve patolojilerini değerlendirmek ve son 10 yıllık dönemde konka bulloza tanısı alan ve cerrahi tedavi uygulanan hastalarımızı literatür verileri ışığında tartışmak.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde son 10 yıllık dönemde Konka bulloza (KB) nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 226 hasta (347 KB) incelendi. Hastaların tümü radyolojik ve histopatolojik olarak retrospektif olarak gözden geçirildi.

Bulgular: 226 hastanın 139'u (% 61,5) kadın, 87'si (% 38,5) erkek olup yaşları 14 ile 59 (ort. 32, SD: 27,36) arasında değişiyordu. En sık başvuru nedeni burundan rahat nefes alamama, başağrısı, koku almada azalma ve geniz akıntısıydı. Hastalarımızın tümüne orta konka parsiyel rezeksiyonu (lateral laminektomi ) uygulandı. 347 KB'nin 326'sında (%93,95) sadece yaygın pnömatizasyon, 11(%3,17)'inde KB içinde pü (piyosel) olduğu gözlendi. 10(%2,88) hastada da fungus topu, inverted papillom, polip, kemik septasyon gibi diğer patolojiler mevcuttu.

Sonuç: Literatür çalışmalarına benzer şekilde bizim serimizde de izlendiği gibi her ne kadar orta konka içeriği yüksek oranda pnömatize ise de orta konka içerisinde farklı patolojik oluşumların da olabileceği akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Konka bulloza, endoskopik cerrahi, orta konka