KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 1

ENDOSKOPİK TRANSSFENOİDAL YOLLA HİPOFİZ ADENOMU CERRAHİSİ KLİNİK DENEYİMLERİMİZ

Dr. Ali Rıza GÜVERCİN1, Dr. Osman BAHADIR2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
Giriş: Hipofiz adenomları intrakraniyal kitlelerin %10 'unu oluşturan benign tümörlerdir. Tedavi yöntemlerinde medikal, cerrahi ve radyoterapi yer almaktadır. Endonazal transsfenoidal endoskopik yöntem ilk kez 1963 yılında, Guiot ve arkadaşları tarafından endokopun transsfenoıdal yaklaşımda kullanılması önerilmesi ile gündeme gelmiştir.

Gereç ve Yöntem: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde 2016 ve 2021 tarihleri arasında pür endoskopik endonasal transsfenoidal cerrahi uygulanan 43 hastayı retrospektif olarak incelendi. Hastaların dosyaları incelenerek yaş, cinsiyet, başvuru şikayetleri, preoperatif ve postoperatif laboratuvar ve görüntüleme bulguları, postoperatif komplikasyonlar, patolojik tanıları değerlendirildi.

Tartışma ve Sonuç: Endoskopik transsfenoidal yaklaşım sellar ve parasellar lezyonların tedavisinde faydalı olduğu literatürde sunulmuştur. Kullanılan yardımcı cihazlar, cerrahın deneyimi, öğrenme eğrisi ve tümörün yapısı da cerrahi sonuçta etkili olabilmektedir. Anahtar Kelimeler : Hipofiz adenomu, endoskopik cerrahi, tümör