KBB-Forum 2006 , Cilt 5 , Sayı 4

ORTA KONKANIN LOBULER KAPİLLER HEMANJİOMU

Dr. Ali İhsan BEBEK1, Dr. Altan YILDIRIM1, Dr. Mehmet ATALAR2, Dr. Hatice ÖZER3, Dr. Tanfer KUNT1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi , Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi , Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi , Patoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Özet

Pyojenik granüloma olarakta adlandırılan lobuler kapiller hemanjiom (LKH) ; cilt ve ağız içi mukoz membranlarda sık görülen benign vasküler bir tümördür. Her yaşta görülse de daha çok 3. dekadda ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Bukkal mukoza, gingiva, dudaklar ve dil lobüler kapiller hemanjiomun en sık görüldüğü bölgelerdir, fakat nazal kavitede nadiren görülür. Orta konkadan gelişen lobüler kapiller hemanjiomu olan 11 yaşında bir kız çocuğu olgusu sunuldu ve literatür gözden geçirildi.

Giriş

Nazal kavitenin non-epiteliyal tümörleri nadir olarak görülmektedir. İntranazal kitlelerin ayırıcı tanısında; hemanjioma, sinonazal papilloma, osteoma, hemanjioperisitoma, histiostoma, leiomyoma, skuamoz hücreli karsinoma, adenokarsinoma, melanoma, anjiosarkoma, yabancı cisim, sarkoidoz ve wegener granülomatozisi düşünülmelidir[1,2].

Pyojenik granüloma olarak da adlandırılan lobüler kapiller hemanjiom(LKH); genellikle cilt ve oral mukozadan kaynaklanan hızlı bir şekilde gelişen, benign fibrovasküler bir lezyondur[2,3,4,5]. Her yaşta görülse de daha çok 3. dekadda ve kadınlarda daha sık görülmektedir[4]. Bukkal mukoza, gingiva, dudaklar ve dil lobüler kapiller hemanjiomun en sık görüldüğü bölgelerdir. Nazal kavite LKH un nadir görüldüğü bir bölgedir[3,6]. Genelde kırmızı renkli, üzeri travmaya sekonder ülsere, kolayca kanayan, birkaç milimetre ile birkaç santimetre arasında boyutlara ulaşabilen, saplı veya sapsız lezyonlardır. Hastaların çoğunda epistaksis, nazal obstruksiyon, pürülan rinore ve epifora gibi nonspesifik semptomlar bildirilmiştir[1,2,7,8].

Olgu Sunumu

11 yaşında bir kız çocuğu, 1 yıldır devam eden sol burun tıkanıklığı ve burun kanaması şikayeti ile başvurdu. Hastanın anterior rinoskopisinde sol nazal pasajı tamamen dolduran kırmızı renkli kitle mevcuttu.

Lezyonun köken aldığı oluşumu ve yaygınlığını değerlendirmek için koronal kesitte nazal ve paranazal bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans (MR) çekildi (Resim 1,Resim 2). Sol nazal kaviteyi tamamen dolduran ve koanaya uzanım gösteren, sol orta konkadan kaynaklanan kitle izlendi. Paranazal sinüslere ve diğer komşu yapılara yayılım ve kemik destruksiyonu görülmedi.


Büyütmek İçin Tıklayın
Resim 1: Paranazal bilgisayarlı tomografide sol nazal kaviteyi tamamen dolduran ve koanaya uzanım gösteren, sol orta konkadan kaynaklanan kitle mevcut.


Büyütmek İçin Tıklayın
Resim 2:Manyetik rezonans görüntülemede sol nazal pasaj tabanı ile orta konka mediali arasında yumuşak doku kitlesi görülmektedir.

Genel anestezi altında endoskop ile girilerek sol nazal pasajı tamamen oblitere eden kitle köken aldığı orta konkanın serbest ucundan kesilerek tamamen çıkarıldı.Postoperatif dönemdeki kontrollerinde hastanın epistaksis ve nazal obstruksiyon şikayetlerinin tekrar oluşmadığı ve endoskopik muayenesinin normal olduğu görüldü.

Nazal pasajdan çıkarılan kitlenin histopatolojik incelemesinde; çok sayıda tromboze damarlar ile lobülasyonlar oluşturan bir kısmı yarıklar şeklinde tek sıralı endotelle döşeli kapiller damar proliferasyonları dikkati çekmekte olup; ülsere lobüler kapiller hemanjiom olarak bildirildi(Resim 3).

Resim 3: Histopatolojik incelemede; çok sayıda tromboze damarlar ile lobülasyonlar oluşturan tek sıralı endotelle döşeli kapiller damar proliferasyonları dikkati çekmektedir.

Tartışma

Lobüler kapiller hemanjiom; pyojenik granülom olarak da adlandırılan genelde cilt ve mukoz membranlardan gelişen, etyolojisinde mikrotravma ve hormonların rol oynadığı düşünülen benign fibrovasküler lezyonlardır[1,2,4,5].

Nazal kaviteden gelişen lobüler kapiller hemanjiomlar burun tıkanıklığı ve epistaksise neden olan, genellikle anterior septum ve konkaların tip bölgesinden gelişen, saplı veya sapsız, kolayca kanayan, sıklıkla ülsere, kırmızı-kahverengi lezyonlardır[1,2,7,8,9,10].

Klinik olarak genelde epistaksis, hızlı şekilde gelişen tek taraflı nazal kitle, obstruksiyon mevcuttur[1,2,7,8,11]

Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri ve nazal endoskopik muayene ile kitlenin orijin aldığı yapı, çevre dokularla olan ilişki değerlendirilmektedir[12].

Lobüler kapiller hemanjiomun histolojik bulguları; fibromiksoid stroma içinde polipoid, eksofitik ve lobüler kapiller proliferasyondan oluşmaktadır. Lobüller; geniş damarlar ve küçük çaplı kapillerden oluşur ve üzerindeki epitel genelde ülsere veya atrofik görünümdedir.[1,2,3,4,5,7]. Mills ve arkadaşları yaptıkları çalışmada oral kavite ve üst solunum yolundaki 639 vasküler lezyonun 73 tanesine lobüler kapiller hemanjiom tanısı konulduğunu ve bunların dağılımının en sık dudakta görüldüğünü(%38) ayrıca burunda %29, oral mukozada %18, dilde %15 oranında saptandığını bildirdiler[3].

Olgumuzda; orta konkadan gelişen, burun tıkanıklığı ve epistaksise neden olan, kırmızı renkte, sol nazal pasajı oblitere eden, çevre dokularda herhangi bir destrüksiyona neden olmayan kitle mevcuttu.

Lobüler kapiller hemanjiom genelde spontan olarak gerilemez, tedavide lezyonun total olarak eksizyonu önerilmektedir[11].Tasca ve arkadaşları nasal kapiller hemanjiomu olan 7 haftalık bir bebekte intralezyonel steroid injeksiyonu uygulayarak başarılı sonuç aldıklarını bildirmektedirler[13]. Bizde vakamızda endoskopik yöntemi kullanarak kitleyi total olarak eksize ettik. Rekürrens nadir olarak görülmektedir. el-Sayed ve arkadaşları total olarak eksize ettikleri 12 vakalarından sadece 1 tanesinde rekürrens geliştiğini bildirdiler[11]. Bizim olgumuzda da 1 yıl süreyle yapılan kontrollerinde rekürrens izlenmedi.

Kaynaklar

1) Fahmy F, Back G, Smith T, Hosnl A. Osseous haemangioma of inferior turbinate. The Journal of Laryngology & Otology 2001 May; Vol.115:417-8. [ Özet ]

2) Fu YS, Perzin KH. Non-epithelial tumours of the nasal cavity, paranasal sinuses and nasopharynx: Aclinicopathological study. Cancer1974; 33:1275-88. [ Özet ]

3) Edalı N. Kan damarı hastalıkları. Çevikbaş U, editor. Temel Patoloji. İkinci baskı. İstanbul: Nobel & Yüce; 1995.p.301.

4) Enjolras O, Riche MC, Merland JJ, Escand JP. Management of alarming haemangiomas in infancy: A review of twenty-five cases. Pediatrics 1990; 85:491-500. [ Özet ]

5) Mark C. Bailey BJ, Granulomatous diseases of the head and neck. Bailey BJ, editor. Head and neck surgery-otolaryngology. Philadelphia:Lippincott company;1993.p.174-5.

6) McGill TJİ, Mulliken JB. Vascular anomalies of the head and neck. Cummings CW, editor. Otolaryngology-Head and Neck Surgery .2nd ed.St.Louis: Mosby Year Book, ; 1993.p.336-40.

7) Miller F, D'agostina M, Schlack K. Lobular capillary hemangioma of the nasal cavity. Otolaryngol Head Neck Surg 1999 May; 120(5):783-84. [ Özet ]

8) Özcan C, Apa D, Görür K. Pediatric lobular capillary hemangioma of the nasal cavity. Eur Arch Otorhinolaryngol 2004; 261: 449-51. [ Özet ]

9) Tasca RA, Williams RG. Capillary haemangioma of the nasal cavity in a 7-week-old-baby-successful treatment using intralesional steroid injection. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2004 Mar; 68(3):365-7. [ Özet ]

10) Dillon WP, Som PM, Rosenau W. Hemangioma of the nasal vault: MR and CT features. Radiology. 1991 Sep; 180(3): 761-5. [ Özet ]

11) Simo R, De Carpentier J, Rejali D, Gunawardena WJ. Paediatric pyogenic granuloma presenting as a unilateral nasal polyp. Rhinology.1998 Sep; 36(3): 136-8. [ Özet ]

12) eL-Sayed Y, al-Serhani A. Lobular capillary haemangioma (pyogenic granuloma) of the nose. J Laryngol Otol. 1997 Oct;111(10): 941-5. [ Özet ]

13) Mills SE, Cooper PH, Fechner RE. Lobular capillary hemangioma: the underlying lesion of pyogenic granuloma. A study of 73 cases from the oral and nasal mucous membranes. Am J Surg Pathol. 1980 Oct;4(5):470-9. [ Özet ]

14) Katori H, Tsukuda M. Lobular capillary hemangioma of the nasal cavity in child. Auris Nasus Larynx. 2005 Jun; 32(2): 185-8.Epub 2005 Mar 23. [ Özet ]