KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

PAROTİS KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ

Dr. İsmail GÜLER1, Dr. Deniz BAKLACI3, Dr. İhsan KUZUCU4, Dr. Rauf OĞUZHAN KUM1, Dr. Esra ÖZHAMAM2, Dr. Müge ÖZCAN1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Ankara, Türkiye
3Kahramankazan Devlet Hastanesi, KBB, Ankara, Türkiye
Amaç: Parotis bezi kitlelerinin ayırıcı tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB) tanı değerinin araştırılması.

Yöntem: 2008-2018 yılları arasında kliniğimizde parotis bezi kitlesi nedeniyle opere edilen ve tetkik sonuçlarına ulaşılabilen 126 hastanın preoperatif İİAB sonuçlarıyla postoperatif son histopatolojik değerlendirmesiyle elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı. İİAB için duyarlılık, özgulluk, doğruluk, pozitif ve negatif prediktif değerleri hesaplandı.

Bulgular: İİAB sonuçları 25 hastada malign (%19,8), 91 hastada benign (%72,3) bening, 10 hastada yetersiz materyal ya da tanısal olmayan (%7.9) olarak raporlandı. Son histopatolojik sonuçlar 27 hastada malign (%21,4), 99 hastada benign (%78.6) olarak raporlandı. Histopatolojik olarak malign tanısı konan 27 hastanın 18'inde (%66.6) İİAB malign olarak raporlandı. Histopatolojik olarak benign tanısı konan 99 hastanın ise 87'sinde (%87.8) İİAB ile benign olarak raporlandı. Toplamda 126 hastanın İİAB sonuçları ele alındığında 87'sinin sonucu gerçek negatif, 4'ünün sonucu yalancı negatif, 18'sinin sonucu gerçek pozitif, 7'sinin sonucu yalancı pozitifti. İİAB için duyarlılık %81, özgüllük %92.5 ve doğruluk %83.3 olarak bulundu. Pozitif prediktif değer %72, negatif prediktif değer %95.6 olarak bulundu.

Sonuç: İİAB, parotis bezi kitlelerinin preoperatif tanısında etkili ve guvenli bir teşhis yöntemidir. Anahtar Kelimeler : İnce iğne aspirasyon biyopsisi,histopatoloji,parotis bezi