KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

KRONİK OTİTİS MEDİADA OSSİKÜLER PATOLOJİNİN PREOPERATİF ODYOLOJİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Nihat YILMAZ1
1Karabük Üniversitesi Karabük Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye Amaç: Kronik Otitis Media (KOM); kulak zarı perforasyonu, kulak akıntısı ve işitme kayıpları ile karakterize inflamatuar bir hastalıktır. Preoperatif odyoloji, KOM cerrahisi için orta kulak hakkında bilgi verse de bazen preoperatif odyoloji sonucu ile peroperatuvar bulgular çelişmektedir. Bu çalışmanın amacı; orta kulaktaki kemikçik patoloji derecesine göre işitmenin ne kadar etkilendiğini belirlemektir. Bunun için preoperatif odyolojik bulgular ile peroperatif kemikçik patoloji bulguları karşılaştırıldı.

Yöntemler: Bu çalışmaya KOM tanısıyla opere edilen 60 hasta ve kontrol amacıyla herhangi bir şikayeti bulunmayan 30 sağlıklı birey dahil edildi. Peroperatuvar kemikçik patolojilerine göre olguların 42'sinde (%70) kemikçik patolojisi tespit edildi. Bunlardan 18'inde (%30) sadece timpanik membran perforasyonu izlendi. Kemikçik patolojisi izlenenlerin 36'sında (%60) inkus erozyonu, 33'ünde (%55) malleus erozyonu ve 12'sinde (%20) stapes erozyonu gözlendi. Kemikçik patolojilerine göre hastalar 5 gruba ayrıldı.

Bulgular: Grup 1 odyometri sonucu: 27.83 dB, Grup 2: 56.50 dB, Grup 3: 71.67 dB, Grup 4: 67.80 dB, Grup 5: 78.75 dB olarak izlendi. Kontrol grubunun işitme düzeyleri ortalaması 11.83 dB olarak tespit edildi. KOM'u olan 5 grubun işitme kaybı seviyeleri kontrol grubuna göre daha yüksek izlendi (p<0.05). Grup 3, 4 ve 5'te görülen işitme kaybı derecesi kontrol grubu, Grup 1 ve 2'ye göre daha fazla izlendi (p<0.05). Grup 3, 4 ve 5 arasında anlamlı bir fark izlenmedi (p>0.05).

Sonuc?: Kronik otitis mediada işitme kaybı, timpanik membran perforasyonundan çok kemikçiklerdeki lezyonlardan dolayıdır. İşitme kaybı 45-50 dB içinde olması kemikçik patolojisini düşündürür. Kronik otitis mediada preoperatif yüksek işitme kayıpları kemikçik hasarını gösterse de her zaman hastalığın şiddetini ve tahribatını göstermez. Anahtar Kelimeler : Kronik otitis media, ossiküler patoloji, odyometri