KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

İNSİDENTAL ve İNSİDENTAL OLMAYAN PAPİLLER TİROİD MİKROKARSİNOMLARI ARASINDAKİ KLİNİK ve HİSTOPATOLOJİK FARKLILIKLAR NELER?

Dr. Bülent ÖCAL
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Amaç: "Papiller tiroid mikrokarsinomu" (PTMK) terimi 1 cm den küçük çapı olan kanserler için kullanılmaktadır. "İnsidental" ve "non-insidental" olmak üzere 2 mikrokarsinom tipi tanımlanmıştır ve bu çalışmada iki tümörün karakteristik özellikleri arasındaki farklılıklar araştırılacaktır.

Yöntem ve Gereç: 2009 ve 2017 yılları arasında papiller tiroid karsinomu nedeniyle tiroidektomi ve/veya boyun diseksiyonu uygulanan 987 hasta retrospektif olarak incelendi. Bunlar arasndan 252 PTMK hastası çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: İnsidental ve non-insidental gruplar sırasıyla 93(%36.9) ve 159 (%63.1) hastadan oluşuyordu. Tek-değişkenli analiz sonuçlarına göre, insidental grupla karşılaştırıldığında non-insidental grupta ortalama hasta yaşı daha az (42.97 vs. 50.60, p<0.001), en büyük tümör çapı daha büyük (6.8mm vs 3.8mm, p<0.001), ve santral lenf nodu metastazı sıklığı daha yüksek (%28.8 vs %0, p<0.01) bulundu.

Sonuç: Sessiz tabiatı ve olumlu prognozuna rağmen hastaların bir kısmında PTMK lar lokal rekürrenslere neden olabilecek agresif biyolojik davranışlar sergileyebilir. Bu yüzden iki PTMK tipi arasındaki ayrımların yapılması, takibin de düzenlenmesi açısından önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler : Insidental, papiller tiroid mikrokarsinomu