KBB-Forum 2024 , Cilt 23, Sayı 1

3 BOYUTLU YAZICI KULLANILARAK HAZIRLANAN YÜZ MODELİNDE BOTOKS UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Alper TABARU 1, MD Zeliha KAPUSUZ GENCER 1, MD Sahin OGREDEN 1, MD Salih AKYEL 1, MD İskender BAYRAM 1, MD
1Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, KBB, İstanbul, Turkey Amaç: Toplumun yetkin hekimlere ihtiyaç duyması ve hastaların eğitimin hedefi olmak istememesi, tıp öğrencileri ve asistanları eğitimindeki çelişkiyi ortaya koymaktadır. Yüz estetiğinde cerrahi simülatörler gerçek hayattaki uygulamalardan önce asistanlara ve tıp öğrencilerine tanıtılabilir. Bu araştırma kapsamında, uzmanlık eğitiminde botoks uygulamalarında simülasyon eğitiminin faydalarını 3 boyutlu yazıcı modeli üzerinde ortaya koymayı amaçladık.

Yöntem: Bu prospektif gözlemsel araştırmaya, daha önce botoks uygulaması yapmamış ve cerrahi eğitim almamış Kulak Burun Boğaz asistanları ve tıp fakültesi öğrencileri (n=30) katılmıştır. Botoks uygulamalarına ilişkin sözlü eğitimin ardından 3D yazıcı (Ender-4 Pro, Creality, Shenzhen, Çin) kullanılarak elde edilen yüz modeli üzerinde uygulama eğitimi verildi. Daha sonra katılımcılardan yüz maketleri üzerinde uygulamalar yapmaları istendi. Eğitim öncesinde ve sonrasında uygulanan ankette katılımcıların pratik yeterliliklerinin artıp artmadığı değerlendirildi.

Bulgular: Araştırma kapsamında değerlendirilen asistanlara ve tıp öğrencilerine ön testte üç, son testte yedi soru sorulmuş olup, ön test ve son test sorularının dağılımı şu şekildedir: Tablo 1'de belirtilmiştir. Tablo incelendiğinde Wilcoxon testinde ilk üç soruda ön test ve son test ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmiştir. Ayrıca ön test ve son test ölçüm puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Bu araştırmanın sonuçlarına göre, simüle edilen sistemin araştırmacılar tarafından detaylı bir şekilde gözlemlenebilmesi, dolayısıyla daha iyi anlaşılmasına, daha önce görülmeyen eksikliklerin giderilmesine ve daha etkin bir fiziksel ve operasyonel sistem oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler : Estetik uygulamalar, simülasyon tedavisi, dolgu uygulaması, sentetik model, 3 boyutlu yazıcı