KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 3

İNCELTİLMİŞ TRAGAL KARTİLAJ ADA GREFT TİMPANOPLASTİ: ANATOMİK VE FONKSİYONEL SONUÇLAR

Elif KAYA ÇELİK 1, MD Emrah SAPMAZ 1, MD Gülçin UYSAL 1, MD
1Tokat Gaziosmapaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi , KBB&BBC Anabilim Dalı, Tokat, Turkey Amaç: Çalışmamızda inceltilmiş tragal kartilaj ada grefti kullanılarak primer tip 1 timpanoplasti yapılan hastalarda anatomik ve fonksiyonel sonuçları değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal-Metod: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesi KBB&BBC Anabilim Dalı'nda 2018-2023 yılları arasında postaurikular sulkus yaklaşımıyla inceltilmiş tragal kartilaj ada grefti kullanılarak over-underlay teknikle Tip 1 timpanoplasti operasyonu yapılan 56 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların preoperatif ve postoperatif 6. Ay 500-1000-2000 ve 4000 Hz saf ses odyometri sonuçlarını ve postoperatif greft başarı oranlarını retrospektif olarak inceledik.

Bulgular:Çalışmamızdaki 56 hastanın 51 inde postoperatif 6.ayda greft intakt olarak değerlendirildi.Yaptığımız inceltilmiş tragal kartilaj ada greft timpanoplasti operasyonlarında postoperatif greft başarı oranımız %91,07 olarak bulundu. Postoperatif 6. ayda yapılan işitme testi ölçümlerinde ameliyat sonrası hava-kemik aralığı değerleri, ameliyat öncesi testlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzelme izlendi. (p<0,001)

Sonuç: Bu sonuçlar kronik otitis media olgularında inceltilmiş tragal kartilaj ada greft timpanoplasti tekniğinin hava yolu işitme kazancına ek olarak greft başarı oranlarının da yüksek olduğu sonucuna varmamızı sağladı. İdeal greft için manuplasyonun kolay ve dayanıklılığın fazla olması arzu edilen bir durumdur. Bu teknikte greft manuplasyonunun kolay olması cerrahi başarıyı artırmakla birlikte cerrah açısından da kolaylık sağladığını söyleyebiliriz. Anahtar Kelimeler : Timpanoplasti,Kartilaj,Ada Greft