KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 3

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGOLU HASTALARDA REPOZİSYON MANEVRALARININ YAŞAM KALİTESİ, VERTİGO SEMPTOMLARI VE DİZZİNESS ÜZERİNE ETKİSİ

Deniz Uğur CENGİZ 1, PhD; Sanem Can ÇOLAK 1, MSc; Mehmet TAN 2, MD; İsmail DEMİR 1, MD; Arzu ÇALIŞKAN DEMİR 3, MD; Tuba BAYINDIR 2, MD;
1İnönü Üniversitesi, Odyoloji, Malatya, Turkey
2İnönü Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Malatya, Turkey
3İnönü Üniversitesi, Psikiyatri, Malatya, Turkey
Amaç: Çalışmamızın amacı, BPPV tanısı alan hastalara uygulanan repozisyon manevralarının hastaların yaşam kalitesi, baş dönmesi ve dengesizlik semptomları üzerindeki etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, 18-65 yaş arasında olan BPPV tanısı almış 67 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Hastalara repozisyon manevrası öncesi ve sonrası olmak üzere Vertigo Dizziness Dengesizlik Ölçeği ve Baş Dönmesi Engellilik Envanteri araştırmacı tarafından doldurulmuştur.

Bulgular: Vertigo Dizziness Dengesizlik Ölçeği'nin semptom skalası ve yaşam kalitesi alt boyutlarında ve Baş Dönmesi Engellilik Envanteri'nin fiziksel, duygusal ve fonksiyonel alt boyutlarında repozisyon manevrası öncesi ve sonrası değerlendirmelerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Repozisyon manevrası sonrası Vertigo Dizziness Dengesizlik Ölçeği'nin yaşam kalitesi alt boyut puanında farklı BPPV tanıları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Repozisyon manevraları kişinin vertigo ve dizziness semptomlarını azaltmasının yanı sıra yaşam kalitesini de olumlu yönde etkiler. Anahtar Kelimeler : Benign paroksismal pozisyonel vertigo, repozisyon manevrası, yaşam kalitesi, dizziness