KBB-Forum 2016 , Cilt 15, Sayı 4

İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN İLETİŞİMSEL AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Odyolog Nedim TURGUT1, Dr. Aykut BOZAN2, Uzman Margut TURGUT3
1Yunus Emre İşitme Engelliler Okulu, Mersin, Türkiye
2Medical Park Tarsus Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Mersin, Türkiye
3Yunus Emre İşitme Engelliler okulu, Mersin, Türkiye
Amaç: Bu araştırma ile işitme engelli bireylerin ve normal işiten akranlarının iletişimsel amaçlı sosyal medya kullanım alışkanlıklarının incelenmesi amaçlandı.

Bireyler ve Yöntemler: Çalışmaya lise düzeyinde eğitimini sürdüren 58'i (36 kız, 22 erkek) işitme engelli, 63'ü (37 kız, 26 erkek) normal işiten toplam 121 birey dahil edildi. Çalışmaya katılan tüm bireylere 12 sorudan oluşan "Sosyal Medya Kullanma Analiz Anketi" uygulandı. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiksel metotlar (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma) ile birlikte, parametrik koşullara göre istatistiksel olarak gruplar arası karşılaştırma, araştırma değişkenleri arasında ilişkisel tarama yapıldı.

Bulgular: İşitme engelli bireylerin 39 (%68.4)'u, normal işiten bireylerin ise 49 (%77.8) sosyal medya kullanıcısı olduğunu, işitme engelli grubun 20 (%35.1)'si sosyal medyayı günlük 15'dak. ve daha az kullandığını, her iki grubun 19 (30.2)-(%33.3) kişisi ise 1 saat süreyle kullandıklarını belirttiler. Her iki grupta evebeynlerin sosyal medya kullanma oranın benzer olduğu, çalışmaya katılan işitme engelli grubun 31 (%54.4)'i sosyal medyayı fotograf-video paylaşmak, normal işiten grubun 57 (%90.5)'si ise iletişim amaçlı kullandığını, işitme engelli bireylerin 49 (%86)'u sosyal medya kullanımı sırasında görüntülü konuşma ve işaret dilini kullandığını, her iki grubun ağırlıklı olarak WhatsApp sosyal medya ağını, araç olarak ise akıllı telefonu kullandıkları söylenebilir. Çalışmaya katılan iki grup arasında araştırma değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Grup içi karşılaştırmalar istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken işitme cihazı kullanma ile sosyal medyayı kullanma süresi arasındaki ilişki orta düzeyde pozitif yönlü olarak değerlendirildi.

Sonuç: Çalışmaya katılan normal işiten ve işitme engelli bireylerin sosyal medyayı kullanma oranı, sıklığı, süresi, kullandıkları sosyal medya kanalı, kullanma amacı ve aracı değişkenleri beraber ele alındığında sosyal medyanın öğrenciler üzerinde önemli bir etkileşim aracı olduğu ve iletişimsel amaçlı olarak yaygın kullanıldığını söylemek mümkündür. Anahtar Kelimeler : Sosyal medya, işitme engelli bireyler, iletişim