KBB-Forum 2024 , Cilt 23, Sayı 1

ALERJİK RİNİT KONUSUNDAKİ KBB UZMANLIK TEZLERİNİN 45 YILLIK BİBLİOMETRİK ANALİZİ

Dr. Alaz 1, ARABACI Dr. Cüneyt Orhan 1, KARA Dr. Bülent 1, TOPUZ
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, KBB, Denizli, Türkiye Amaç: Alerjik rinit konusundaki yapılmış uzmanlık tezlerinin 45 yıllık dağılımının incelenmesi ve ilgili dört ana branşa ait verilerle karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntemler: Ulusal tez merkezi veri tabanı kullanılarak tıpta uzmanlık alanında yayınlanan tezler "alerjik rinit", "allerjik rinit", "allerji" ve "alerji" anahtar sözcükleri ile tarandı. İlk aşamada tezlerin başlıkları ve özetleri incelenerek, alerjik rinitle ilgili tezler çalışmaya alındı. Her tez yapıldığı kliniğe göre "KBB", "Pediatri", "Erişkin Alerji ve İmmünoloji", "Göğüs Hastalıkları" ve kalan klinikler de "diğer" olarak gruplandırıldı. Bulunan makaleler kullanılan araştırma yöntemine göre "Deneysel" ve "Klinik" çalışmalar olarak gruplandırıldı. Klinik araştırmalar ise "Retrospektif" ve "Prospektif" olacak şekilde tekrar ikiye ayrıldı. Tezlerin yayına dönüşüp dönüşmediği ulusal veri tabanı olarak "TRDizin" uluslararası veri tabanı olarak "PubMed" taranarak araştırıldı. Tezler yapıldığı kliniklerin bulunduğu şehirlere göre gruplandırıldı.

Bulgular: Sonuçlar incelendiğinde alerjik rinit konusunda yapılmış ve tez içeriğine ulaşılabilinen 150 uzmanlık tezi çalışmaya dahil edildi. Kliniklere göre incelendiğinde en çok tezin KBB tarafından (n=64) yapıldığı, bunu Pediatri'nin (n=49) takip ettiği görüldü. Araştırma yöntemi olarak değerlendirildiğinde tezlerin büyük çoğunluğunu prospektif klinik araştırmalar oluşturmaktaydı. Yayın olan tez sayısına göre değerlendirildiğinde ise KBB kliniklerinde yapılan tezlerin (n=23) en fazla sayıda yayın olduğu bulunmuştur.

Sonuç: 45 yıllık alerjik rinit konusunda yapılmış tezler incelendiğinde tez sayısının giderek arttığı görülmüştür. KBB alerjik rinit alanında en çok tez yapan ve yayınlatan branşlardan birisidir. Zaman içerisinde pratik uygulamalara engel oluşturabilecek zorluklar olmasına rağmen, bu zorluklar KBB uzmanlık eğitiminde alerjik rinit konusunda yapılan tez sayısını etkilememiştir. Anahtar Kelimeler : Uzmanlık tezi, alerjik rinit, bibliometri