KBB-Forum 2024 , Cilt 23, Sayı 1

AURİKULER KUTANÖZ LAYŞMANYAZ: 12 HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Kadir KAYA 1, MD; İsa AN 1, MD;
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa, Turkey Amaç: Layşmanyaz, Leishmania genusuna ait protozoan parazitlerin neden olduğu bir dizi hastalığı tanımlamaktadır. Kutanöz layşmanyaz (KL) lezyonları özellikle baş-boyun bölgesinde tek veya çoklu lezyonlar şeklinde görülmektedir. Kutanöz layşmanyaz" de aurikuler bölge tutulumu son derece nadirdir. Bu çalışmadaki amacımız aurikuler KL tanısı konulan 12 hastanın klinik özelliklerini, tanı ve tedavi yöntemlerini incelemektir.

Yöntem ve Gereçler: Bu retrospektif çalışmada Deri ve zührevi hastalıkları kliniğimizde Ekim 2019 ? Ekim 2022 tarihleri arasında klinik ve mikroskobik inceleme ile KL tanısı konulan ve aurikula tutulumu olan 12 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların dosyalarında kayıtlı olan yaş, cinsiyet, lezyon sayısı, lezyon lokalizasyonu, lezyon büyüklüğü, lezyonun süresi ve aldıkları tedaviler gibi klinik ve demografik özellikler kaydedildi.

Bulgular: Kutanöz layşmanyaz tanılı hastaların tamamı (%100) erkek idi. Hastaların yaş ortalaması 15.41±14.94 idi. Bütün hastalarda tek kulak tutulumu mevcuttu. 6 (%50) hastada heliks tutulumu, 4(%33) hastada antiheliks tutulumu ve 2(%17) hastada lobül tutulumu mevcuttu. Ortalama lezyon süresi 4.6±2.8 ay idi. Ortalama lezyon büyüklüğü 3.4±2.3 cm idi. Kutanöz layşmanyaz tanısı tüm hastalarda direk mikroskopik inceleme ile konuldu ve tüm hastalara meglumin antimonate (MA) 20 mg/kg /gün dozunda 20 gün boyunca IM olarak uygulandı. Hiçbir hastada MA tedavisine bağlı kutanöz ve sistemik yan etki görülmedi.

Sonuç: Kutanöz layşmanyaz" de aurikuler bölge tutulumu olabileceği akılda tutulmalı ve mikroskopik inceleme yapılarak hastalığın tanısı doğrulanmalıdır. Aurikuler bölge tutulumu olan hastalarda sistemik MA tedavisi düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler : Aurikula, kutanöz layşmanyaz, meglumin antimonate, smear