KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

ORAL KAVİTE KANSERLERİNDE UYGULANAN SEVİYE 1 b BOYUN DİSEKSİYONLARINDA SUBMANDİBULER BEZİN TUTULUMU

Mehmet Eser SANCAKTAR 1, MD; Mehmet ÇELEBİ 1, MD; İbrahim AĞRI 1, MD; Gökhan AKGÜL 1, MD; Mustafa BAKIRTAŞ 2, MD;
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Samsun, Turkey
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Samsun, Turkey
Amaç: Oral kavite kanserleri (OKK) nedeniyle seviye 1b diseksiyonu uyguladığımız hastalarımızda, submandibuler bezlerin (SMB) tutulumunu araştırmayı amaçladık.

Yöntem ve Gereçler: 2014-2018 yılları arasında elektif seviye 1b boyun diseksiyonu uyguladığımız oral kavite tümörleri kayıtları retrospektif olarak tarandı. Revizyon ya da tamamlayıcı cerrahi geçiren, radyoterapi sonrası kurtarma cerrahisi geçiren, eşlik eden sekonder primer ya da senkron kanserleri olan, skuamöz hücreli kanser dışında tanısı olan, tümör boyutu, SMB'in durumu ve boyundaki metastaz seviyesi belirtilmeyen hastalar dışlandı. Kabul kriterlerini karşılayan toplam 44 (n:44) hasta çalışmaya dahil edildi. Primer tümör alt bölgesi oranları, uygulanan boyun diseksiyonu tipi, boyun metastaz oranları, metastaz seviyesi, eksize edilen SMB sayısı ve tutulumu ve tümör evresi araştırıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 64,55 ± 12,053 (32-86 yaş arası) ve %25,0'i (n:11) kadın, %75,0'i (n:33) ise erkekti. En sık (%75) supraomohyoid (9'u bilateral, 22'si unilateral) boyun diseksiyonu uygulandığı görüldü. Hastaların %11,4'ünde boyun metastazı görüldü (n:5), ve hepsi aynı taraf seviye 1b bölgesindeydi. Bunların 2'si (%40) alt dudak, 2'si (%40) bukkal mukoza ve 1'i (%20) dil yerleşimliydi. 44 hastada toplam 61 SMB incelendi ve hiç birinde tutulum olmadığı gözlendi.

Sonuç: OKK tedavisinde uygulanan seviye 1b diseksiyonlarında SMB tutulumu yok ya da çok azdır. Güncel kanser tedavisinde organ koruyucu cerrahilerin giderek artan önemi doğrultusunda, SMB ' in korunabilirliğini araştıran daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : Submandibuler bez, oral kavite kanseri, boyun metastazı