KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

GEBELİK RİNİTİNİN ORTA KULAK REZONANS FREKANSINA ETKİSİ: İLERİYE DÖNÜK KLİNİK ÇALIŞMA

Dr. Ayşegül ÖZCAN, Dr. M. Volkan AKDOĞAN, Dr. A. Fuat BÜYÜKLÜ
1Başkent Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Amaç: Gebelik riniti, gebelikle birlikte ortaya çıkan ve gebelik bitimini takiben iki hafta içinde rinit semptomlarının düzelmesi ile karakterize klinik tablodur. Multifrekans timpanometri (MFT), 226 Hz ile 2000 Hz arasında değişik prob tonlar ile elde edilen timpanogramların analizini sağlayan bir yöntemdir. Rezonans frekansı (RF), MFT'nin sunduğu önemli parametrelerden biridir ve orta kulak tarafından kohleaya en fazla ses enerjisinin iletildiği frekans olarak tanımlanabilir. Bu çalışmanın amacı, gebelik rinitinin orta kulak RF'si üzerine olası etkisini araştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 20-40 yaş aralığında 45 gönüllü birey alınmıştır. Gebeliğinin son 3 ayı içerisinde olan sağlıklı 15 birey birinci grubu oluştururken, ikinci grupta gebelik riniti tanısı konmuş gebeliğinin son 3 ayı içinde olan 14 birey, üçüncü grupta ise benzer yaş aralığında gebe olmayan, sağlıklı 16 birey bulunmaktaydı. Tüm katılımcıların orta kulak RF ölçümleri yapılmıştır.

Bulgular: Gruplar arasında yaş ortalaması açısından istatistiksel anlamlı fark tespit edilmedi. Gruplar arasında RF değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmemekle beraber, 1. ve 2. gruptaki bireylerin RF değerlerinin kontrol grubuna göre daha düşük olduğu tespit edildi. Hamilelik süresi ile RF değerleri arasındaki ilişki değerlendirildiğinde ise, RF ile hamilelik süresi arasında ilişki tespit edilmedi.

Sonuç: Gebelik riniti RF değerini düşüren tek faktör olmayabilir. Bu ilişkinin kesin olarak kurulabilmesi için daha fazla bireyle çalışma yapılması gerekmektedir. Gebelik sürecindeki RF değişimleri hakkında daha kesin sonuçlara ulaşılması için gebelikte RF'yi etkileyen olası diğer faktörlerin de çalışılması önerilmektedir. Bu anlamda gebe bireylerin gebelik boyunca RF değerlerinin periyodik ölçümü daha anlamlı sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler : Gebelik, gebelik riniti, rezonans frekansı, multifrekans timpanometri