KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

ADENOİD HİPERTROFİ İLE ALERJİK RİNİT İLİŞKİSİ: ADENOİD VOLÜMÜ ETKİLİ Mİ?

Dr. Sibel ALİCURA TOKGÖZ, Dr. Hande ARSLAN, Dr. Gökhan TOPTAŞ, Dr. Kemal KESEROĞLU, Dr. Bülent ÖCAL, Dr. Güleser SAYLAM
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi , KBB, Ankara, Türkiye Amaç: Adenoid hipertrofisi, çocuklarda önemli morbiditeye neden olabilir, ancak alerjik rinit (AR) ile ilişkisi net olarak anlaşılabilmiş değildir. Adenoid hipertrofisi olan çocuklarda, alerjik rinit tanı ve tedavi takibinde kullanılan Toplam Nazal Semptom Skoru ve Vizüel Analog Skor değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 209 (144 adenoid hipertrofili grup, 65 kontrol grubu) çocuk dahil edildi. Çocukların burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, göz kaşıntısı, postnazal akıntı şikayetleri Toplam Nazal Semptom Skoru kullanılarak, alerjik rinit ile ilgili semptomları Vizüel Analog Skor kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Adenoid hipertrofisi olan ve olmayan çocuklar arasında Toplam Nazal Semptom Skoru ve Vizüel Analog Skor arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p < 0.001). Adenoid hipertrofisi ile Vizüel Analog Skor (p: 0.86; p<0.001 ) ve Toplam Nazal Semptom Skoru (p: 0.83; p<0.001) skorları arasında pozitif korelasyon tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmada, adenoid hipertrofisi olan hastalarda adenoid volümü arttıkça alerjik rinit semptomlarının şiddetinin de arttığı belirlenmiştir. Adenoid hipertrofisi olan hastalarda tedavi başarısı, alerjik rinit açısından çocuk alerji uzmanları ile birlikte değerlendirilerek arttırılabilir. Anahtar Kelimeler : Adenoid hipertrofi, alerji, alerjik rinit