KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ORTA KULAK REZONANS FREKANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Gülçin DÖNGEL, Dr. M. Volkan AKDOĞAN, Dr. Seyra ERBEK
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ve BBC Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Amaç: Serebral palsi (SP) anormal kas tonusu, postür ve hareket ile karakterize bir durumdur. SP'li çocukların yutma fonksiyonlarındaki değişikliklerin östaki fonksiyonlarını etkilemesi olasıdır. Bu durum multifrekans timpanometrinin önemli bir parametresi olan orta kulak rezonans frekansında (RF) değişikliklere neden olabilir. Bu çalışma ile SP'li çocukların orta kulak RF değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereçler: İşitme kaybı şikayeti olmayan ve otoskopik muayenesi normal olan 5-15 yaş aralığında toplam 60 çocuk (120 kulak) çalışmaya dahil edilmiştir. SP tanısı konan 30 çocuk çalışma grubunu, tamamen sağlıklı olan benzer yaş ve cinsiyet özelliklerine sahip 30 çocuk ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Tüm katılımcıların her iki kulağından multifrekans timpanometri ile elde edilen RF değerleri değerlendirmeye alınmıştır.

Bulgular: SP'li çocukların sağ kulak RF ortalaması 981±369 Hz, sol kulak RF ortalaması 1099±398 Hz iken, kontrol grubunun sağ kulak RF ortalaması 1080±328 Hz, sol kulak RF ortalaması 1190 ±296 Hz bulunmuştur. Her iki grup arasında RF değerleri açısından anlamlı fark tespit edilmemiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile SP'li çocukların RF değerlerinin aynı yaş gruplarındaki sağlıklı çocukların RF değerlerine göre farklılık göstermediği ortaya konmuştur. Bu bulgulardan yola çıkarak multifrekans timpanometrinin effüzyonlu otitis media, otoskleroz gibi RF değerinde değişiklik yarattığı bilinen hastalıkların ayırıcı tanısı amacıyla SP'li hasta popülasyonunda da kullanılabileceği düşünülebilir. Anahtar Kelimeler : Rezonans frekansı, Multifrekans timpanometri, Östaki tüpü, Serebral Palsi